ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Print and Copy Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) – mint a Weblap tulajdonosa és üzemeltetője – a  jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során a Felhasználók személyes adatainak kezelését.

Jelen Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt többek között a Szolgáltató által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza, és elérhető az alábbi oldalról:

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A szolgáltató adatai

Cégnév:Print and Copy Kft.
Szolgáltató székhelye:1054 Budapest, Alkotmány u. 18. (al. 2-3.)           

Cégjegyzékszám:01-09-288839
Szolgáltató elérhetősége:+36 20 265 1803
Adószám: 25783111-2-41

A Szolgáltató a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti személyes adat kezelést egyebek mellett különösen az alábbi szabályok alapján végzi:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
    • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
    A Szolgáltató a weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.Az adatkezelés jogalapja

    Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak kapcsán, az Érintett önkéntes,
    megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Kezelt személyes adatok köre

Cégnév/név,
e-mail cím,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) – opcionális,
telefonszám

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának
időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére,
valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített
esetben és módon kerülhet sor.
A naplózott adatokat a rendszer 6 hónapig tárolja.
Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart. A hírlevél küldése a Megrendelőlapon megadott adatok és aláírással való hozzájárulás alapján történik.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb
módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot
tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak
böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezekben az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét
tároljuk, semmilyen más információt nem.

A böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a
böngészőben:
• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni.
Az nformatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése
körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.
Adatkezelők, adatfeldolgozók:

Területi képviselő és rendszergazda:
WDigital Kft.
1021 Budapest, Labanc út 20.
Wenhardt András
Tel.: 06 20 293 4363
Könyvelő:
Cég-Center Control Kft.
1081 Budapest, Kun u. 4. fszt. 7.
Futár cégek:
DHL Express Magyarország Kft
Budapest, Fehérakác u., 1097
(1) 245 4545
Dpd Hungária Kft
1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
+36 1 802 0265
Magyar Posta
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
06-1-333-7777

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése
Infotv. 14-19. §:
„14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és
az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén
– az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
(1a) Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján –
az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
(1b) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő az (1a) bekezdésben
meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott, a
személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti.
(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
(3) Az (1a) és a (2) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek
alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E
korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz
évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.
(4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást.
(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés
is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban
meghatározott esetekben tagadhatja meg.
(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén
az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig
értesíti.
17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
(2) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – a 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon
személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály
értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen.
18. § (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus
úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és
belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy
üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati
gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből,
valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és
munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az
ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.”

Jogorvoslat
Info tv. 21-22. §:
„21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint
a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet,
illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott
módon bírósághoz fordulhat.
(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem
kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az
adatokhoz való hozzájutás érdekében – a 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az
adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást
kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely
felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon
belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de
legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az
adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a
bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az
adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás
jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban
meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az
adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.
Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6)
bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
(7) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben
védett jogai megkövetelik.”

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-123796/2017.
Záró rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú
megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Szolgáltató honlapján jelzi. Az Adatvédelmi
szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.