ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.) A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására, vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj megfizetésére köteles.

2.) A szerződés létrejötte:

A vállalkozási szerződés akkor jön létre, ha a megrendelő és a vállalkozó az Általános Szerződési Feltételek mellett megállapodnak a szerződés tárgyában, minőségében, mennyiségében és fizetési feltételeiben, illetve minden olyan feltételben, amelyet a szerződő felek lényegesnek tartanak.

A feltételek akkor teljesülnek, ha a megrendelő a munkát írásban megrendeli, az egyéb módon történő megrendelést írásban megerősíti, illetve felek megállapodnak minden olyan feltételben, amelyet lényegesnek tartanak.

3.) Az ár/árképzés:

A vállalkozó a rendelkezésére adott adatok alapján minden egyes munkára vállalási árat ad.

A megrendelő külön kérésére a vállalási árat a vállalkozó külön műveleti és anyagár bontásban is megadja.

Az árak telephelyi paritásban, csomagolva értendők – különleges/egyedi csomagolásokat az ajánlatokban jelzi a vállalkozó – a mindenkori érvényes forgalmi adó felszámítása nélkül, azaz nettó áron.

A vállalkozó az árajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki paraméterek esetén – beleértve, ha a megrendelő nem az előre jelzett formában és minőségben adja a nyomtatásra szánt anyagot – fenntartja az árváltoztatás jogát.

A megrendelő gyártás megrendelése után semmilyen módon nem avatkozhat az árajánlatba részletezett munkafolyamatokba.

A vállalási ár az árajánlat keltétől számítva 1 hónapig érvényes.

4.) A megrendelő által hozott anyagok:

Kézirat és pozitív fotó eredetik: a WORD file formátumban érkező anyagokat csak Komposit PDF formátumban és minden esetben csak műhely rajznak (műhely rajz: készítendő anyag vázlata) fogadja el a vállalkozó. A kép anyagokat analóg formátumban pozitív papír képként vagy diaként veszi át a munkákhoz, míg digitális formátumban minimum 300 dpi-s felbontásban 4 színmódban, TIFF vagy JPG formátumban fogadja el a vállalkozó.

Nyomdakész grafikai anyagok: kizárólag nyomdai grafikai programokból (Adobe Indesign, Quark Xpress) szabályosan (először PS, majd utána PDF) megírt Kompozit PDF vagy Szeparált PDF (direkt szín esetén) file-okat fogad el a vállalkozó, és csak az így elkészített eredetikért vállal felelőséget. A nyomdakész anyagok mellé a vállalkozó minden esetben papír forgatót kér, mert csak így ellenőrizhető a nyomtatásra kerülő anyag és a felelősséget is csak a forgató meglétével együtt vállalja.

Anyagleadási paraméterek

Adatküldés:

Adathordozó esetén: USB tárolók, CD, DVD

Adatátvitel esetén: e-mail: nyomda@copycat.hu

ftp elérhetőség: ftp.copycat.hu

felhasználónév: copycat

jelszó: copy1616

FTP szerverre történő feltöltés során a megrendelő, a megfelelő mappába töltse állományát, mely alapján megfelelően beazonosítható a megrendelt munka. Feltöltéséről a megrendelő köteles e-mailben tájékoztatni a vállalkozót!

Technikai paraméterek

Adatformátum: – composit PDF, PS (Acrobat 8 vagy régebbi verzió)

A zárt állományok tartalmáért a felelősség a megrendelőt terheli, ezért a vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy leadás előtt körültekintően ellenőrizze le az anyagot. Javítandó PDF állományok leadása esetén vállalkozó plusz költséget számol fel, melyet jelez a megrendelőnek!

Képformátum: – CMYK TIFF, EPS – tömörítés nélkül

– 300 dpi felbontás

– Az állomány nem tartalmazhat ICC és RGB elemeket

ICC profilokat tartalmazó munkák színhelyességéért semmilyen felelősséget nem vállal a vállalkozó!

Fontok: – A dokumentum minden fontja legyen beágyazva

Szöveg:A tartalmi és nyelvtani hibákért a korrektúrázás, javítás, és jóváhagyás után nem áll módjában a vállalkozónak felelősséget vállalni.

Színek: – A digitálisan átadott anyagban csak a nyomásra kerülő színek legyenek, a felesleges pantone színek használatát mellőze a megrendelő. Csak azok az elemek legyenek direkt színben, melyeket a megrendelésben előre jeleztek.

UV-lakk, stanc forma használata esetén, ezeket a rétegeket külön színkivonaton adják meg.

Méretek: – Az elkészített dokumentum méretének egyezni kell a megrendelésben szereplő vágott mérettel. Minden munkára kerüljön kifutót, 5-5 mm-t.

Oldalak: – Az oldalakat vágójelekkel, passzer jelekkel és szükség esetén hajtás-,biegelés-, perforálás jelekkel kérjük átadni.

  • Több oldalas kiadvány esetén a belív és a borító anyagát külön fájlban írják meg. A borítót oldalpárban (B4-B1, B2-B3), a belíveket oldalanként, de egy fájlban kérjük.
  • Ha az anyag üres (vákát) oldalakat is tartalmaz, azokat is írják meg a megfelelő helyeken.
  • Az oldalak minden esetben nem elforgatva, hanem álló pozícióban, középre igazítva írják meg a PDF-ben.

Oldalpárban történő anyagleadást nem fogadunk el, még gépóra ellenében sem!

5.) A vállalkozó által átvett anyagok:

A megrendelt munka elkészítéséhez szükséges kéziratnak, digitális adatnak, valamint minden egyéb, a megrendelő által leadott anyagnak reprodukálásra, illetve feldolgozásra való alkalmasságát a vállalkozó bírálja el. A vállalkozó részéről, alkalmatlanság esetén, a konkrétan indokolt szóbeli és/vagy írásbeli

visszautasítás határideje a leadástól számított 2 (két) munkanap.

A vállalkozó a nyomdai munkához leadott analóg és digitális anyagot és adatot a végszállítást követő egy hónapig őrzi meg. Kivételt képez, ha a megrendelő annak rendelkezésre állását a megrendelésben írásban külön kéri.

A vállalkozó a megrendelő által leadott anyagot csak a pénzügyileg maradéktalanul rendezett számla esetén ad át.

6.) A teljesítés:

A vállalkozónak a teljesítés egésze vagy részfeladata során jogában áll alvállalkozót igénybe venni, mely eredménye közvetített szolgáltatás.

A teljesítés helye a vállalkozó telephelyén. Ettől eltérő minden esetre külön megállapodás esetén van lehetőség, melyet a vállalkozó írásban jelez az árajánlatában.

A megrendelő jogosult a vállalkozó részére a szállítások rendjére, valamint a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó előírásokat meghatározni a megrendelésében. Az előírások a vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hiúsítják meg, nem tehetik lehetetlenné, vagy számottevően költségesebbé.

A vállalkozó számára a megrendelő által a megrendelésben meghatározott teljesítési határidő akkor válik szerződés szerűen kötelezővé amennyiben azt elfogadja és visszaigazolja.

Ütemezett szállítás esetén, ha az egyes részteljesítéseknek mennyisége nincs meghatározva részletenként, azonos mennyiséget kell szolgáltatni.

A vállalkozó az előszállítás jogát fenntartja. Előszállítás esetében a vállalkozó a megrendelőt legalább 1 (egy) nappal előbb értesíti. Előzetes értesítési kötelezettség a vállalkozót nem terheli akkor,ha az előzetesen kikötött teljesítési határidőre szállít.

A vállalkozó teljesítést teljes mértékben elfogadottnak tekinti a megrendelő és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a teljes vállalkozói díj kézpénzben történő megfizetését – a lemondással egy időben – amennyiben a nyomtatás megkezdése után törli megrendelését a megrendelő. A vállalási ár részleges megtérítésére csak az előkészítési folyamatok ideje alatt történő lemondás esetén van lehetőség, de ekkor is csak a vállalkozóval való külön megállapodás alapján. A megrendelt munka lemondása csak írásban faxon, vagy mailen történhet.

7.) A teljesített szolgáltatás átvétele, ennek igazolása:

Minőségi átvétel:

A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2,5%-nál nem több. A vállalkozó nem vállal felelősséget a hozott szedés, levilágítás, színbontás minőségéből eredő reklamációkért.

Hozott színbontás esetén – amennyiben a megrendelő nem biztosított proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz – a vállalkozó saját belátása szerint, a denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.

Amennyiben a megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi.

A vállalkozó a megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén is, és az alvállalkozóinál is gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít.

A megrendelőnek felróható állásidőért a vállalkozó kötbért számíthat fel, melynek összege 15 000,- Ft/óra, amit a számlán külön tételként tűntet fel.

Minőségi átvételnek tekintik a felek a vállalkozó vezetője részéről történő személyes közreműködéskor jóváhagyott nyomáspróbát. Az aláírt szemleívtől eltérő nyomásért a vállalkozó anyagilag felelős, melynek mértéke maximum a műveleti költség 20%-ka.

Minőségi reklamációt csak az átvételtől számított 24 órán belül fogad el a vállalkozó. Minőségi átvétel helye eltérő megállapodás hiányában a vállalkozó telephelye.

Mennyiségi átvétel:

A megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a vállalkozó a megrendelt összesített példányszám ± 2%-nak megfelelő példányt ad át. A vállalkozó a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell a vállalkozóval közölni.

A szolgáltatás átvétele:

A vállalkozó részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják.

Az átvétel utáni kockázat viselés:

A teljesítés (mennyiségi, minőségi) és a kockázatátszállás, illetve a kárveszélyviselés átszállásának helye és ideje helyszíni (telephelyi) átvétel esetén a vállalkozó telephelye, vállalkozói fuvarozás esetén a megrendelésben és/vagy a megrendelő által megadott szállítási címen. A teljesítés és a kockázatátszállás helye, és ideje az áru lerakásakor, szállítólevél aláírásakor következik be.

8.) Pénzügyi teljesítés/számlázás, fizetési feltételek:

Készpénz: a megrendelő a megrendelt munkákat külön megállapodás hiányában átvételkor a megrendelő telephelyén készpénzzel fizeti meg.

Bankkártya: a vállalkozó minden telephelyén a megrendelő fizethet bakkártyával.

A vállalkozó által elfogadott bankkártyák:

Visa , Amex , JCB , Cirrus , Maestro , Eurocard/Mastercard

Átutalás: a vállalkozó rendszeres megrendelői részére biztosítja azt a fizetési könnyítést, hogy megrendeléseiket, egy külön Átutalási Megállapodás kitöltése és elfogadása után – átutalással egyenlíthessék ki a megállapodásban rögzített átutalási feltételek mellett.

Az átutalást a megállapodás elfogadása utáni első hétfőtől vehetik igénybe a megrendelők!

Az átutalási megállapodáson közölt adatokban (név, cím, pénzforgalmi jelzőszám, stb.) bekövetkezett változások miatt téves névre, címre küldött számláknál felmerülő anyagi hátrány, valamint késedelmes fizetés esetén a vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

Amennyiben a megrendelő késedelembe esik a számlái kifizetésével a vállalkozó mindemkor a jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel, valamint a vállalkozónak joga van a megrendelő más megrendeléseinek visszatartására, illetve a kettejük között létrejött átutalási megállapodás készpénzes fizetési módra történő módosítására.

Előleg: a vállalkozó előleget számláz a megrendelőnek, amennyiben a felhasználandó nyersanyag mennyisége, milyensége ezt szükségessé teszi. Az előleg maximálisan a bruttó összesített vállalási ár 50 %-a lehet. A vállalkozó a munka megkezdését az előleg beérkezése után kezdi meg.

A termék tulajdonjoga a vállalkozó tulajdonában marad a vállalkozót a megrendelővel szemben az üzleti kapcsolatból megillető valamennyi igény kielégítéséig.

Érvényesíthető egyéb számlatételek:

  • a megrendelő hibájából megismételt nyomóforma készítés
  • a megrendelő hibájából bekövetkezett gépállás
  • az átlagos 5 %-os mértéket meghaladó „szerzői” javítás imprimáláskor
  • a szerződésben foglaltaktól való mindennemű eltérés
  • a megrendelő hibájából bekövetkezett szállítási határidőcsúszás többletkiadásai

9.) Szállítás/késedelem:

Amennyiben a szállítást a megrendelő végzi, az ezzel kapcsolatos teljes ügyintézés, adminisztráció és szállítás szervezés az Ő feladata, költségeit Ő viseli. Külön megállapodás hiányában a megrendelő a vállalkozó készre jelentése alapján haladéktalanul (legfeljebb 24 órán belül) tartozik a kész kiadványok átvételéről gondoskodni. Amennyiben a megrendelő 3 munkanapon belül a kész kiadványt nem veszi át, úgy a vállalkozó átvettnek tekinti és jogosult azokat a megrendelő költségén a megrendelő telephelyére szállítani, valamint felé a számlát benyújtani.

Amennyiben a megrendelő gyártás közbeni változtatásai az érintett nyomdai műveletek programozott idejét meghaladja, úgy a vállalkozó kezdeményezheti az új szállítási határidő megállapítását, ezen új szállítási határidők nem teljesítése esetén a vállalkozó kerül késedelembe.

Az anyagleadási ütemezéstől eltérő szállítási késedelem és az ebből származó többlet költségek, illetve károk terhét a megrendelő viseli. Amennyiben az előre megállapított anyagleadási időpontokhoz képest késedelmesen szolgáltat anyagot a megrendelő és emiatt a vállalkozó késedelmesen tud csak szolgáltatni, a megrendelő akkor is köteles kifizetni a vállalkozási díjat, ha közben érdekmúlása állna be.

Amennyiben a vállalkozó a vállalt szállítási határidőt nem tudja tartani, úgy köteles a megrendelőt erről időben értesíteni. A megrendelő ilyen esetekben köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy saját vállalt határidőt ennek megfelelően módosítsa. Kivételt képeznek a „Vis Major” esetek.

Amennyiben a vállalkozó a saját hibája következtében esik késedelembe, a késedelmes szállítás csak arra a mennyiségre vonatkozik, melyet a vállalt szállítási határidőre nem tudott átadni. A vállalkozó kötbér fizetését külön megállapodás szabályozza, de maximálisan az érintett mennyiség műveleti ára lehet.

10.) Környezetvédelmi termékdíj:

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Kormány rendelete, 26.§ (1) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 évi LXXXV. Törvény 2.§ 26. pontja alapján írásos nyilatkozatot kell tennie a megrendelőnek a vállalkozó felé a megrendeléssel egy időben arról, hogy az által megrendelni kívánt nyomdai munka, a termékdíj fizetési kötelezettség szempontjából, reklámhordozó papírnak minősül-e vagy sem. Amennyiben igen a vállalkozó a számlán külön soron a nettó súlyra vetített kg-onkénti adó Áfa-val növelt értékét köteles kiszámlázni. Amennyiben a megrendelt munka, nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá, a megrendelőnek nyilatkoznia kell, hogy a fenti törvény 2.§ 26. pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá. A kitöltendő nyilatkozatot vállalkozó a megrendelőnek az ajánlattal együtt megküldi. A vállalkozó az árajánlatban a nettó terméksúlyt tájékoztató jelleggel megadja és a számlán is feltünteti.

11.) Jogszavatosság:

Megrendelő köteles a megrendelést harmadik személy(ek) jogaitól mentesen megrendelni.

12.) A szerződés megszűnése:

Szerződő felek a szerződést írásban, közös megegyezéssel bármikor megszűntethetik. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni és a megrendelt munkákat kifizetni a felmondással azonos időben kézpénzben.

Felmondás:

Bármelyik szerződő fél élhet az azonnal felmondás jogával, ha a másik féllel szemben jogerős felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha a másik fél átalakul, egyesül, alaptőkéjét 50 %-al csökkenti, kivéve, ha az átalakulás, egyesülés, tőkecsökkentés nem érinti a jogutód, vagy a szerződő fél társaságának azon képességét, hogy az adott szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja és biztosítja, hogy a keletkező társaság feltétel nélkül vállalja a múltbeli és jövőbeli kötelezettségeket.

Vállalkozót az azonnali felmondás joga a megrendelő 30 napos fizetési késedelme esetén is megilleti.

13.) Vis Major:

Vis Major alatt a felek olyan eseményt, vagy történést értenek, amely az általa érintett fél akaratától függetlenül következi be és amelyet az érintett fél megelőzni, vagy elhárítani nem tud.

Az a fél, aki Vis Majorra hivatkozik, köteles a másik felet az esemény bekövetkezéséről a lehető legrövidebb időn belül írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő kárért az arra kötelezett kártérítési felelősséggel tartozik.

Bármelyik felet érintő Vis Major esetén a felek kötelesek tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a Vis Major jellegétől függően egyetértésben döntsenek a károk enyhítéséről, vagy végső esetben a szerződés esetleges megszűntetéséről.

A Vis Major mentesíti a feleket a jelen szerződés valamint az egyedi megrendelés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a Vis Major az érintett felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében és addig az ideig, amíg a szóban forgó Vis Major hatása fennáll. Felek Vis Major-nak tekintik például – de nem kizárólagosan – az olyan állami, kormányzati, a jelen szerződéssel, egyedi megrendeléssel érintett önkormányzati rendeletek, utasítások által hozott intézkedéseket, mely(ek) az érintett felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.

14.) Engedményezés:

A vállalkozó a megrendelővel szemben keletkező követeléseit másra átruházhatja és engedményezheti.

15.) Irányadó jog:

A szerződő felek által létrehozott vállalkozási szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ideértve a szerződés érvényességének, valamint a szerződésben szereplő kikötések, megállapodások értelmezésének kérdését is, a magyar polgári jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.

Titoktartási előírások:

A vállalkozó köteles a megrendelőtől a munka kapcsán kapott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni, és a megrendelő hozzájárulása nélkül azokba harmadik fél részére betekintést nem engedni.

16.) Vegyes rendelkezések:

A felek az e-mail-ben, illetve faxon egymásnak továbbított levelezésüket maradéktalanul elfogadják kézbesítettnek, és magukra nézve jogilag kötelező érvényűnek. A felek az üzleti kapcsolatuk fennállása alatt, egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az adott egyedi megrendelésben meghatározott képviselője címére írásban – ajánlott levél, e-mail, telefax útján – küldték meg, és annak kézhezvételét tértivevénnyel, elektronikus fax-visszaigazolással, vagy e-mail esetén az e-mail helyes címre történő elküldésének igazolásával igazolni is tudják.

Bármely értesítés, bele értve a kibocsájtott számlát is, ajánlott levél esetében a postára adás napját követő 5. (ötödik) napon, e-mail, telefax esetében az elküldést követő munkanapon tekintendők kézbesítettnek,

A szerződő felek által létrehozott vállalkozási szerződéssel kapcsolatos vitákat mindenek előtt békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a békés úton történő rendezés nem vezet eredményre, úgy a felek a Budapesti II. és III. kerületi Bíróságot, valamint a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a jogvita rendezésére.

Záradék:

A megrendelő ezúton kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát és annak minden olyan elemét, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a Polgári Törvénykönyv szerződésre vonatkozó szabályaitól, vagy valamely korábban köztük alkalmazott kikötésből eltér, megismerte – amennyiben a megrendelő azt kérte kölcsönösen értelmezték – és azt a megrendelés megadásával elfogadja.

A jelen ÁSZF 2017. január 01-tól visszavonásig hatályos.